био

Производство и разпространение на биотор от червени калифорнийски червеи.

Добре

ЗП "Виолета Стаева" е сертифициран пройзводител на тор и биотор от червени калифорнийски червеи. Продукцията предлагана от нас е 100% екологично чиста - подходяща както за домашно, така и за индустриално използване.


Directorate General Agriculture and Rural Development

Селскостопанските площи и горите обхващат голяма част от територията ни и играят ключова роля за определяне на здравето на селските икономики, както и на селския ландшафт. Селското стопанство тепърва ще дава своя ценен принос за устойчивата икономика на селските райони. Земеделските производители изпълняват много различни функции — от производство на хранителни и нехранителни селскостопански продукти до управление на селските райони, опазване на природата и туризъм. Затова може да се каже, че земеделието има множество функции.

read more

Земеделие

ДФ „Земеделие” е акредитиран от Европейската комисия да изпълнява функциите на Агенция САПАРД и на Разплащателна агенция.ДФ „Земеделие” осигурява финансова подкрепа за земеделски стопани по линия на държавните помощи със средства от националния бюджет, чрез краткосрочни и дългосрочни финансови инструменти.

read more